Tavo informacija - saugi

TStore yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre. Jai suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P7253.

1. Ingridos Razutienės IDV, paž. Nr. 276670, V. Krėvės 79 - 8, Kaunas (toliau – IDV), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, asmens duomenis interneto svetainėje www.tstore.lt tvarko šiais tikslais: 
  a. Elektroninė prekyba (klientų užsakymų vykdymas ir garantinis aptarnavimas) – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu teisiniu pagrindu; 
  b. Tiesioginės rinkodaros tikslu – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 14 straipsnio 4 dalyje nurodytais teisiniais pagrindais.
2. IDV, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, tvarko:
  a. IDV klientų, siekiančių įsigyti, pakeisti ar grąžinti prekes iš elektroninės parduotuvės, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kitą su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo datą, prekes, kainą, kiekį, žymą apie pirkimo įvykdymą);
  b. 
Asmenų, davusių sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, ir klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį.
3. Duomenų bazėje asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu tvarkomi nuo kliento užsiregistravimo kliento paskyroje momento. Asmens duomenys aktyvioje duomenų bazėje tvarkomi 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo elektroninėje parduotuvėje momento. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.
4. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento.
5. IDV, teikdama paslaugas ar parduodama prekes, Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis gavusi iš duomenų subjektų, esančių jo klientais, kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę ir adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jeigu klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą. 
6. IDV turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (prekių pristatymo tikslu, serverio paslaugos tikslu ir pan.) pasitelkti duomenų tvarkytojus. IDV duomenų tvarkytojas UAB "Interneto vizija" teikia serverio paslaugas, UAB "Omniva LT", UAB "Baltic Post" teikia kurjerio ir paštomato paslaugas, AB "Lietuvos paštas" teikia pašto paslaugas. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.
7. Asmens duomenis, suėjus asmens duomenų tvarkymo terminams, sunaikina duomenų tvarkytojas.
8. IDV užtikrina duomenų subjektų teises pagal Įstatymą ir kitus norminius teisės aktus. Jūs turite šias teises:
  a. Ž
inoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
  b. G
auti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus.
  c. R
eikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Įstatymo nuostatų.
  d. 
Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
9. Duomenų subjektas, pateikęs IDV ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus.
10. Asmens duomenys duomenų subjektui susipažinti teikiami, taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. Duomenų subjektui kreipiantis į IDV raštu, prie prašymo pridedamas notaro patvirtintas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai IDV ir prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti prašymą teikiantį duomenų subjektą. 
11. IDV, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
12. IDV tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys kartą per kalendorinius metus duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Teikiant duomenis atlygintinai vadovaujamasi principu, kad atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“, patvirtintomis Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo taisyklėmis.